Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaaynis aynis
timetobegin
Reposted fromjasminum jasminum viatamarka tamarka
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

timetobegin
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
timetobegin
timetobegin
8809 4d22
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaasylopath asylopath
timetobegin

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
timetobegin
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka

February 22 2017

timetobegin
 People like to believe in fairy tales. (...) I believe the characters we read about on the page end up being more real than the men who stand beside us.
— Jackie (2016)

February 21 2017

timetobegin
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viaRozaa Rozaa
timetobegin
1965 9f10
“Była szczęśliwa. Tak zwyczajnie, radośnie szczęśliwa. Miała blisko, tuż pod dłonią, bijące mocno i równo serce mężczyzny, którego kochała i które biło tylko dla niej. Czy trzeba czegoś więcej?”

— Katarzyna Michalak
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaaynis aynis

February 20 2017

timetobegin
7970 13ca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
timetobegin
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaasylopath asylopath
timetobegin
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
timetobegin
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaasylopath asylopath
timetobegin
8890 f229 500
timetobegin
0528 fb73
Reposted fromHackMett-von-Wurst HackMett-von-Wurst viaRozaa Rozaa
timetobegin
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatamarka tamarka
timetobegin
2841 0c89
1664 fe47 500
Reposted fromsenarebear senarebear viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl