Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

timetobegin
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamy-world-my-space my-world-my-space
timetobegin
6714 dfcc
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaholymoly holymoly
timetobegin
timetobegin
4577 63f2
timetobegin
2128 db3a 500
3896 2025
Reposted fromochgod ochgod viabeautifuldreamer beautifuldreamer
timetobegin
0400 a49a

September 05 2017

timetobegin
timetobegin
timetobegin
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman

August 02 2017

timetobegin
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix

July 29 2017

timetobegin

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

timetobegin
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viabeautifuldreamer beautifuldreamer
timetobegin
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
timetobegin
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
timetobegin

July 12 2017

timetobegin
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad vialittlewhitelies littlewhitelies
timetobegin
4384 4474
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl