Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

timetobegin
timetobegin
timetobegin
1542 b2f7 500

November 13 2017

timetobegin
timetobegin
Reposted frommuladhara muladhara viaataliaboo ataliaboo
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
(via inffectum)

November 07 2017

timetobegin

Making people laugh is kind of the best feeling you can give them.

You can have sex with them or make them laugh. But often people stop speaking to people they’ve had sex with, but people never stop speaking to people who’ve made them laugh.

It’s an important thing in all our lives. More important than we realize.

— Chris Rock
Reposted fromumorusana umorusana viayourheartbeat yourheartbeat
timetobegin
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

November 04 2017

5639 9f78

Iceland

Reposted frommilo317 milo317 viascorpix scorpix
timetobegin
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viascorpix scorpix
timetobegin
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
timetobegin
timetobegin
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove vialabellavita labellavita
timetobegin
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaasylopath asylopath
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaasylopath asylopath
timetobegin
3650 8d78
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaasylopath asylopath
8964 8665 500
Reposted fromopticculture opticculture viaasylopath asylopath
timetobegin
timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl